Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 6ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Λογιάδου Δέσποινα. Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  6ης  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αγαπητοί Πρόεδροι των Σχολικών Κοινοτήτων της Σχολικής μας Επιτροπής.

    Η Ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό την άμεση και γρήγορη επικοινωνία και ενημέρωση των Σχολικών Κοινοτήτων σε θέματα που άπτονται της σχολικής επιτροπής.

    Στην Ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε: Ενημέρωση για πολιτιστικές Δραστηριότητες του Δήμου Αθηναίων, χρήσιμα έντυπα που αφορούν την λειτουργία της κάθε Σχολικής Κοινότητας ξεχωριστά, δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, απόψεων και προτάσεων προς τη Σχολική Επιτροπή, καθώς ενημέρωση μέσω εγκυκλίων.

    Προκειμένου να αναδυxθεί το έργο της σχολικής επιτροπής, ευελπιστούμε στην συνεργασία όλων σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Λογιάδου Δέσποινα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Εισήγηση για τη μέχρι τώρα λειτουργία της ΣΕ της Προέδρου κ. Λογιάδου Δέσποινα.

 ''Το Θεσμικό πλαίσιο των Σ.Ε.''   Από τον κ. Ματζούρη Στυλιανό Γραμματέα της ΣΕ 6ης Δημ. Κοινότητας

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ  ΜΤΠΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1%, 4%, 8% κλπ

ΠΟΛ.1120/25.4.2014
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 25 Απριλίου 2014

Σύντομα: από 1/1/2015 δεν κάνουμε κρατήσεις ΜΤΠΥ 3% και

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64, όπως ισχύει, επιβάλλεται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που προμηθεύονται κάθε είδους αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα η υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους ακόλουθους συντελεστές: α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας, β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

2. Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 64 ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος όταν: αα) Προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάρτιση σύμβασης, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Κατά συνέπεια, όταν καταβάλλεται ή εκδίδεται εντολή πληρωμής της αξίας τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για τις οποίες δεν συνάπτεται σύμβαση, δεν διενεργείται παρακράτηση, εφόσον τα τιμολόγια αυτά δεν υπερβαίνουν, κατά συναλλαγή, τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Αντίθετα, όταν υπάρχει σύμβαση για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, ακόμα και αν το ποσό της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ββ) Λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια μεταφορικών μέσων γενικά.

γγ) Προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου εισοδήματος από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο. Συνεπώς, όταν οι εν λόγω φορείς γενικής κυβέρνησης λαμβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια των υπηρεσιών της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013 (αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές για άλλες παρόμοιες υπηρεσίες) από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή μόνιμες εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα θα διενεργούν παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 62 και της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, ήτοι με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το Αρχείο