Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων σε προαύλια Δημοτικών Σχολείων

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Αλλαγή  στο σύστημα προμηθειών.

    Σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012,τ.Α΄), άρθρο 4, οι

1. Προμήθειες πετρελαίου,

 2. Υλικών καθαριότητας και γενικά ειδών Surer  Market, καθώς και

 3.  Φαρμακευτικού  υλικού,

 θα πραγματοποιούνται εφεξής από τους οικείους Δήμους.

     Κατόπιν τούτου, να μας γνωρίσετε εγγράφως άμεσα, εάν έχετε προμηθευτεί από τις 12.12.2013 μέχρι σήμερα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη. Σε περίπτωση θετικής απάντησης να μας δηλώσετε τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανά  κατηγορία.

   Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, οι προμήθειες για τα ανωτέρω είδη θα πραγματοποιούνται πλέον, μέσω της Δ/νσης Προμηθειών του οικείου Δήμου, με βάση τα αιτήματά μας για το σύνολο του οικονομικού έτους, παρακαλούμε όπως για τις κατηγορίες 2 & 3 των υλικών,  μας αποστείλετε αναλυτικούς πίνακες των ειδών που θα απαιτηθούν από 01.01/31.12.2013, για το σύνολο της Σχολικής σας Κοινότητας, προκειμένου να διαβιβαστούν στο Δήμο. 

   Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας, καθώς κάθε αγορά που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα και εφεξής, (για τα ανωτέρω είδη) δεν δικαιολογείται και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει εσάς.

    Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εκ μέρους του Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής ενέργειες, ώστε να καλυφθούν οι αγορές στα ανωτέρω είδη, που έχουν πραγματοποιηθεί από 12.12.2012, έως σήμερα.

ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΜΠΛΕ   ΕΔΩ

Θέμα:  Παραστατικά  ξενόγλωσσων βιβλίων και διάφορα οικονομικά θέματα. ολοκληρωμένο αρχείο ΕΔΩ

 

    1.  Επειδή η εξόφληση των ξενόγλωσσων βιβλίων θα πραγματοποιηθεί από τη Σχολική Επιτροπή και όχι από τις Σχολικές Κοινότητες, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σχολικών Κοινοτήτων να προσκομίσουν μέχρι 15.2.2011 τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια Αγοράς ξενόγλωσσων βιβλίων, μαζί με τα  λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως προβλέπονται στην υπ. αρ. Φ.52/800/98778/Γ1/ 2-9-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και συγκεκριμένα:

Α. Αντίγραφο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή των βιβλίων.

Β. Πίνακας Ι, με το ακριβές ποσό της παραγγελίας.

Γ. Πρακτικό Παράδοσης – Παραλαβής  τριμελούς επιτροπής. .

Αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών θα παραμείνουν στο αρχείο της Σχολικής Κοινότητας.

    2.  Εφεξής, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο 2012, οι κρατήσεις υπέρ Μ.Τ. Π.Υ. και του αντίστοιχου φόρου από τους προμηθευτές, θα αποδίδονται κάθε μήνα από τις Σχολικές Κοινότητες και πάντα εντός των ανάλογων προθεσμιών, στις Δ.Ο.Υ. Το πρωτότυπο διπλότυπο/α θα κατατίθεται  στη Σχολική Επιτροπή, με τα παραστατικά δαπανών κάθε μήνα.

    3.  Κατατέθηκε στους λογαριασμούς νέα επιχορήγηση, ισόποση με την προηγούμενη.  Η διαχείριση των χρημάτων πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη φειδώ, καθώς δεν είναι γνωστό πότε θα κατατεθεί νέα επιχορήγηση. Με νεότερη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, έχει αυξηθεί το ανώτατο όριο ημερήσιας ανάληψης σε 2.000 €. Επισημαίνουμε, ότι η ανάληψη  τέτοιων ποσών ενδείκνυται μόνο στις περιπτώσεις, όπου θα εξοφληθεί ένας μεγάλος λογαριασμός ( π.χ. φυσικού αερίου), με την επιφύλαξη πάντα των διατάξεων  σε ό,τι αφορά το  υπόλοιπο σε μετρητά,  που δύναται να υπάρχει στο ταμείο κάθε σχολικής κοινότητας  (500 – 1.000 €).

    4. Έως  επίσης 15 Φεβρουαρίου θα κατατεθούν τα αντίστοιχα  φωτοτυπημένα παραστατικά δαπανών για το μήνα Ιανουάριο 2012, [ πρωτότυπο μόνο το διπλότυπο πληρωμής κρατήσεων υπέρ Μ.Τ. Π.Υ. και τυχόν φόρου προμηθευτών].  Εφιστούμε, εκ νέου την προσοχή στη συμπλήρωση των αντίστοιχων πινάκων, καθώς από τον πρώτο δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκαν έως και αθροιστικά λάθη.  Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών σας ή τη συμπλήρωση οικονομικών στοιχείων μπορείτε να συμβουλεύεστε τους Διευθυντές - μέλη της Σχολικής Επιτροπής ή κάποιον από τους αρχαιότερους Διευθυντές/ντριες. Με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολικής Επιτροπής θα ενημερωθείτε, ως προς τις ακριβείς ημερομηνίες κατάθεσης των παραστατικών ξενόγλωσσων βιβλίων και των παραστατικών δαπανών  μηνός Ιανουαρίου 2012.

    5. Όταν  αποστέλλονται  έγγραφα  από τις Σχολικές Κοινότητες προς τη  Σχολική Επιτροπή θα χρησιμοποιείται  ο ανάλογος λογότυπος, (στη θέση του Σχολείου/σχολείων αναγράφουμε την αντίστοιχη σχολική κοινότητα)  και χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο από  το  βιβλίο πρωτοκόλλου  της Σχολικής Κοινότητας  (σας έχει διανεμηθεί). Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι με την έναρξη του νέου ημερολογιακού έτους η αρίθμηση ξεκινά από την αρχή. 

Εγκύλιοι

Επικαιροποίηση Πινακίδων σχολικών συγκροτημάτων εν όψει των επικείμενων εκλογών.

όλο το έγγραφο κλικ εδώ  και Διαβιβαστικό ΕΔΩ

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν την Εκπαίδευση:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Υποδομές σχολικών μονάδων
  2. Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων
  3. Εξοικονόμηση ενέργειας

  Συμβάσεις καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Σχετ:  Το υπ. αρ, πρ. 016164/25.01.2012 έγγραφο Δήμου Αθηναίων


    Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθη-ναίων, «από την έναρξη του διδακτικού έτους 2012 – 2013 οι ανάγκες των Δήμων για τον κα-θαρισμό των σχολικών μονάδων, που δεν καλύπτονται από υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου, που καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» (Ν. 4002/2011, άρθρο 69)
    Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός σε επίπεδο Δήμου, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 το συνημμένο Πίνακα, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 210- 8675226 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:

mail@45dim-athin.att.sch.gr
    Σε περίπτωση, όπου γνωρίζετε ότι μία καθαρίστρια Ι.Δ.Α.Χ.  προτίθεται να συνταξιοδοτηθεί, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στον πίνακα αντικαταστάτρια με σύμβαση μίσθωσης έργου, καταγράφοντας  την αλλαγή αυτή στις παρατηρήσεις.
 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΓΙΑΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την υλοποίηση προγραμμάτων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες  «Απ’ το α στο Ω» - Δράση 1.3α/2011, του Ετήσιου Προγράμματος 2011, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

 

Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας «Απ’ το α στο Ω», το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί σε εφτά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα) από τον Ιανουάριο  έως τον Απρίλιο του 2013.

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες - υπηκόους Τρίτων Χωρών, ώστε να εμπλουτισθούν οι επικοινωνιακές τους γνώσεις και δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα και να επιτευχθεί η ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας της ομάδας. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας θα αποτελέσει μέσον για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού και την αποτελεσματικότερη ενεργό ένταξη των μεταναστών και των οικογενειών τους στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, η ανάπτυξη γνώσεων σε σχέση με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι μετανάστες κάτοχοί τους να χειρίζονται ένα επαρκές σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, απολύτως απαραίτητων για την συνεχιζόμενη κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ένταξή τους στη χώρα μας.

Αρχείο ενημέρωσης εδώ

Αίτηση συμμετοχής εδώ